CELE MAI BUNE SERVICII

Activitiati

 • Tur o zi Sibiu

 • Tur o zi Transfagarasean

 • Tur o zi Sighisoara Medievala

 • Trekking Piatra Craiului

 • Tur o zi Brasov – Castelul Bran

 • Cicling Piatra Craiului

 • Vizionare Urs Brun in salbaticie

 • Mountainbiking

 • Tur o zi sate de munte

 • Tur Castelul Peles – Crama Azuga – Canionul 7 Scari

 • Tur 5 zile Tara Banatului

 • Tur o zi Canionul 7 Scari

  Biserica Neagră (în germană Die Schwarze Kirche, în maghiara Fekete Templom) este o biserică evanghelică în stil gotic. Construită în jurul anului 1380 (probabil începând cu 1377) și cunoscută inițial sub numele de Biserica Sfânta Maria, clădirea a fost parțial distrusă după marele incendiu din 1689, când a primit numele actual. Biserica Neagră este unul dintre cele mai reprezentative monumente de arhitectură gotică din România datând din secolele XIV-XV.

  Black Church (in German Die Schwarze Kirche in Hungarian Fekete Templom) is an evangelical  Gothic style church. Built around 1380 (probably from 1377) and originally known as the Church of St. Mary, the building was partially destroyed by the great fire of 1689, when it received its current name. The Black Church is one of the most representative monuments of Gothic architecture in Romania dating from XIV-XV.

  Un punct important de apărare, era Cetăţuia de pe Strajă, sau Dealul Cetăţii, cum e numit astăzi. La începutul secolului XV, aici există doar un turn de veghe, care a fost completat în 1524 cu un bastion de lemn cu patru turnuri. Distrus în 1529 de armata lui Petru Rareş, în locul lui au fost înălțate, un sfert de veac mai târziu, ziduri de piatră și au fost săpate șanțuri. Un incendiu din 1618 i-a adus stricăciuni grave, astfel că, în 1625, cetatea a fost refăcută aproape în întregime. În 1627 a fost săpata în interior o fântâna de 81 m. La 1630, cetăţuia capătă cele patru bastioane de la colțuri. Pierzându-și importanța în secolul XVII, a slujit drept depozit și mai apoi de cazarma plăieşilor. De aceea, într-o vreme, dealul s-a numit Dealul Plăieşilor. Din secolul XVIII şi până în 1954 a servit şi drept închisoare, apoi depozit pentru Arhivele Statului Braşov până în 1975, pentru că din 1981, după o amplă restaurare să devină un complex turistic cu specific medieval.

  It was an important defense fortress in the early fifteenth century. It contains only a watchtower, which was completed in 1524 with a wooden bastion with four towers. Destroyed in 1529 by Petru Rares’s army. A quarter of a century later it was rebuilt, and stone walls and trenches were dug. A fire in 1618 brought serious damage, so that in 1625 the city was almost entirely rebuilt. In 1627 a well was dug inside – 81 m deep. In 1630 the fortress gets four bastions at the corners. Losing importance in the seventeenth century, it served as a warehouse and later as Plaies barracks. From the eighteenth century and until 1954 he served as a prison, then holding Brasov State Archives until 1975, and in 1981 after an extensive restoration it became a tourist complex with medieval specific.

  Bastionul Graft sau Bastionul Poarta (germană Torbastei), cum s-a mai numit din pricina formei sale, a fost construit între anii 1515 – 1521, fiind menit să facă legătura între oștenii din cetate și Turnul Alb. Poziția sa, aflată aproape la mijlocul laturii de nord-vest a cetății, a făcut ca bastionul să capete și o altă importanță. Din el erau apărate potecă ce trece pe lângă pârâul cu același nume, precum și zidurile exterioare din acea parte. Pentru aceasta, bastionul avea goluri de tragere și guri de păcură care s-au păstrat până astăzi.

  Graft Bastion or Gate Bastion, as it was also called because of its shape, was built between 1515-1521 to link soldiers in the city and the White Tower. Its location, close to the midpoint located northwest of the city, made the bastion significant. It defended a path which runs along the creek of the same name, and part of the exterior walls. For this, the bastion had loopholes and oil holes that have been preserved until today.

  Biserica evanghelică Sfântul Bartolomeu este cel mai vechi monument de arhitectură al oraşului Braşov. Construcţia ei a început la 1260! Este o biserică simplă, fără ornamentaţii, în stil roman (cistercian).

La acest monument atenţia este atrasă de elementele de stil gotic de la ferestre şi portaluri, precum şi resturile de pictură din una din capele, care datează dinaintea Reformei.

  St. Bartholomew Evangelical church is the oldest architectural monument in the city of Brasov. Its construction started in 1260. It is a simple church, without ornamentation and novel style; it has elements such as Gothic windows and portals, and the remnants of paintings in one of the chapels, which predates the Reformation.

  Piaţa Sfatului din Braşov este probabil cel mai cunoscut şi cel mai vizitat loc din oraş, fiind frecventat atât de turişti cât şi de localnici pentru care reprezintă un loc de relaxare şi punct de întâlnire între prieteni. În mod frecvent aici sunt organizate diverse evenimente cultural artistice, concerte în aer liber sau târguri tematice (târgul meşterilor populari, târgul de flori, etc).
Piaţa Sfatului este punctul central de plecare spre cele mai multe obiective turistice din Braşov cum ar fi Biserica Neagră, Turnul Alb, Turnul Negru, Bastioanele vechii cetăţi, Strada Sforii, porţile de acces în vechea cetate – Poarta Şchei, Poarta Ecaterinei – vechile ziduri ale cetăţii de sub Tâmpa, etc.

  It is probably the best known and most visited place in the city, frequented by tourists and locals; a place of relaxation and meeting point between friends. It frequently houses various cultural events, decorations, outdoor concerts or  thematic fairs(Craftsmen Fair, the fair of flowers, etc).
Council Square is the focal point of departure to most sights in Brasov like Black Church, White Tower, Black Tower, bastions of the old city, the Strada Sforii, Schei Gate, Ecaterina Gate, the ancient walls of the city of Tampa, etc.

  Muzeul primei şcoli romaneşti este adăpostit în clădirea vechii şcoli romaneşti din curtea Bisericii Sf. Nicolae. Prima dată amintita în documente în 1495. A fost refăcută în stil baroc, aşa cum arata şi astăzi, noua construcţie datează din anii 1760-1761. În sălile de clasă ale vechii şcoli se găsesc urme ale activităţii Diaconului Coresi, cel mai mare cărturar şi tipograf roman din secolul al 16-lea. Editor şi traducător de cărţi în limba romana, folosind graiurile din sudul Transilvaniei şi nordul Ţării Româneşti, el a pus bazele literaturii romane scrise şi totodată ale limbii noastre literare.

  First Romanian School Museum is housed in the old school yard of Church St. Nicholas. First mentioned in documents in 1495, it was rebuilt in Baroque style, as shown today, and the new building dates back to 1760-1761. In the classrooms of the old school there are traces of activity from Deacon Coresti, the greatest scholar and novel typographer from the 16th century. Editor and translator of books in Romanian using dialects in southern Transylvania and northern Romanian, he founded the literary novels and also of the Romanian literary language.

  Construit între anii 1460 şi 1494, Turnul Alb impresionează şi astăzi prin masivitatea şi zvelteţea liniilor sale arhitectonice. De-a lungul zidurilor sale, turnul prezintă metereze, guri pentru smoala şi balcoane susţinute de console cioplite în piatră. Aflându-se la 59 m depărtare de zidul cetăţii, turnul comunica cu aceasta printr-un pod mobil ce făcea legătura între turn şi Bastionul Graft. Avea vedere spre Blumana şi, cu cele 5 etaje ale sale, era cel mai ridicat punct de fortificaţie din Braşov.

  Built between 1460 and 1494, even today the White Tower strikes as massive, impressive and slender by it’s architectural lines. Along its walls, the tower presents battlements, openings for resin and balconies supported by brackets carved in stone. Located 59 m from the wall of the city, the tower communicates with it by a bridge that connects the tower and Graft Bastion.

  Strada Sforii constituie cea mai îngustă uliţa din Cetatea Brasovului. Deşi unii susţin că este o stradă veche şi că ar fi cea mai îngustă din Europa, totuşi, adevărul este ca Strada Sforii a fost creată în sec. XIX ca un gang de acces pentru pompieri.

  Strada Sforii is the narrowest street in the Brasov Fortress. While some argue that it is an old street and it is be the narrowest in Europe, however, the truth is that Strada Sforii was created in the 19th century as a gang of access for firefighters.

  Situat în colţul de sud-vest al cetăţii Braşov, Bastionul Ţesătorilor ocupa o suprafaţă de 1.616 mp. Zidurile sale au o grosime cuprinsă între 4 m la bază şi 1 m la cel de-al patrulea nivel al construcţiei. Construit pe patru nivele, cu goluri de tragere, guri de păcură şi cu două turnuri de strajă, bastionul are o arhitectură unică în sud-estul Europei. Fiind cruţat de marele incendiu de la 1689, se păstrează în formă sa originală. Cele dintâi lucrări de construcţie au avut loc între 1421 şi 1436, fiind ridicate primele două nivele.

  Located in the south west corner of the city, Weaver’s Bastion occupies an area of 1,616 square meters. Its walls have a thickness of 4 meters at the base and 1 meter at the top. Built on four levels with loopholes, oil holes and two guard towers, the bastion has an unique architecture. Being spared by the great fire of 1689, it has preserved its original form. The building started between 1421 and 1436, raising the first two levels.

  A fost construit în 1494, pe Dealul Strajă, în dreptul Bastionului Fierarilor. Turnul este aşezat pe o stâncă şi ocupa o suprafaţă de 50 mp. Iniţial avea o înălţime de 11m, dispunea de trei galerii etajate cu trei rânduri de guri pentru atac şi de un sistem de legătura cu cetatea. Turnul Negru, ca şi Turnul Alb, a fost construit pentru a împiedica instalarea inamicului pe Dealul Straja de unde acesta ar fi putut ataca cu mai multă uşurinţă cetatea. Astăzi în incinta turnului se afla un muzeu.

  It was built in 1494, on Garrison’s Hill next to the Blacksmith Bastion. The tower is located on a cliff and covers an area of 50 square meters. Initially it had a height of 11m, three tiered galleries with three rows of holes to attack and a linking system to the city. The Black Tower and the White Tower were built to prevent the enemy from taking Straja Hill from where they could more easily attack the city. Today the tower is a museum.

  Vechea poarta ieşea în afara zidurilor cetăţii şi dispunea de galerii din lemn etajate. În 1559 se construieşte în faţa porţii un turn pătrat, prevăzut cu un pod mobil pe lanţuri, peste şanţul cu apă. Zidurile care alcătuiau această poartă au fost demolate în 1827. În prezent se mai păstrează turnul din exterior.

  It was built in 1559 in front of the square tower, equipped with a drawbridge on chains over the moat. The walls that made up this gate was demolished in 1827. Only the outside of the tower is preserved.

  Bastionul Postăvarilor a fost unul dintre cele mai puternice puncte de apărare a cetăţii. Situat în colţul de est al cetăţii, conceput în formă de elipsă, bastionul, restaurat în anii trecuţi, poate fi văzut şi astăzi. Grosimea zidurilor este de 2 m, diametrul de 16 m, înălţimea de 12,7 m. Iniţial, bastionul a aparţinut breslei aurarilor care, aşa cum se atesta într-un document, l-a înzestrat cu 10 bombarde comandate la Praga şi cu 16 archebuze. În 1640 acesta este încredinţat postăvarilor de către aurarii care preiau un alt punct de apărare.

  Drapers Bastion was one of the strongest defense points of the city. Located in the eastern corner of the city, designed in the shape of an ellipse, the bastion was restored in recent years. It has a wall thickness of 2 m, diameter 16 m and a height of 12.7 m. Initially, the bastion belonged to the goldsmith guild who, as is attested in a document, equipped it with 10 bombards ordered from Prague and 16 harquebuses.

  Se află lângă Poarta Ecaterina şi a fost construită în perioada 1827 – 1828. Construită din piatră şi cărămidă în stil clasic, Poarta Şchei are forma unui arc de triumf cu trei intrări, una principală de mari dimensiuni în mijloc şi două intrări mai scunde în stânga şi în dreapta care sunt destinate pietonilor. Inscripţia în latină marchează momentul construirii porţii cât şi precizarea că această poartă a fost ridicată în urma vizitei împăratului Francisc I. la Braşov în anul 1817.

  It is located next to Catherine’s Gate and was built between 1827 – 1828, out of stone and brick. Schei Gate has the shape of a triumphal arch with three entrances, one large main in the middle and two smaller on the lower left and right for the pedestrians. The Latin inscriptions encrusted in it inform us that the gate was built after emperor Francis I visited Brasov in 1817.

CONTACTATI-NE

Rezerva urmatoarea ta vacanta!